Відправити статтю

Безпосередні учасники конференції 25-27 жовтня 2017 р. мають змогу опублікувати результати своїх досліджень у «Збірнику наукових праць Інституту геологічних наук НАН України» після затвердження їх редколегією Збірника.

Рукопис статті (формат doc або docx) та окремо файли рисунків чи фотографій (формати JPEG, TIFF, з високою роздільною здатністю) надсилаються в електронному вигляді через форму на сайті.

Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 10 сторінок (разом з таблицями, списком літератури / references, анотаціями). Формат А4, гарнітура «Times New Roman», кегель № 11, міжрядковий інтервал 1,5; параметри сторінки (береги) – 2 см з усіх боків. Кількість ілюстрацій – не більше 4. Використовувати одиниці системи CI.

Окремо додаються через форму на сайті:

1) відомості про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь, місце роботи, контактний телефон, електронна адреса);

2) супровідні листи від організацій, де працюють автори з витягом із засідання відділу з рекомендацією статті до друку, актом експертної комісії.

СХЕМА ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

 • Індекс УДК.
 • Назва статті (українською, російською та англійською).
 • ПІБ автора (-ів) (українською, російською та англійською).
 • Відомості автора (-ів): вчений ступінь, вчене звання, повна адреса, місто, країна, електронна адреса (українською, російською  та англійською).
 • Анотація українською, російською  та англійською. Анотація має бути: інформативною (без загальних слів); структурованою (відображати послідовну логіку опису результатів у статті); змістовною (відображати основний зміст статті, описувати основні цілі дослідження, підсумовувати найбільш значущі результати); компактною (обсягом 150-250 слів). Анотація має містити: пояснення, як було проведено дослідження (без методологічних деталей); конкретизацію авторського внеску (що розроблено, запропоновано, обґрунтовано, здійснено, визначено, виявлено і т. д.). Анотація не може містити посилання та абревіатури.
 • Ключові слова (5-8 слів), українською, російською та англійською.
 • Список літератури/ Referencеs складається в алфавітному порядку. Під одним пунктом літератури подається описання джерела спочатку мовою оригіналу, а під ним (без повторення номера пункту літератури) – англійською. Якщо літературне джерело англійською мовою, то його треба описати під одним номером літератури двічі. Вказувати всіх авторів, не скорочуючи до трьох. В тексті посилання на літературні джерела набирати в круглих дужках, подаючи прізвище автора і через кому – рік видання (якщо два автора, то набирати обох; якщо три і більше, то вказувати першого та ін. і через кому – рік видання). Кількість джерел – 10-25.

У СТРУКТУРІ СТАТТІ НАЛЕЖИТЬ ВИДІЛИТИ НАСТУПНІ АСПЕКТИ:

 • постановка проблеми (опис проблеми, що аналізується, у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями);
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв‘язання означеної проблеми і на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

[contact-form-7 id=”1134″ title=”Contact form 1_copy_vidomosty”]

Автори відповідають за точність викладених фактів, цитат, бібліографічних довідок, написання географічних назв, власних імен.

Статті, оформлені не за вказаними правилами, прийматися до розгляду не будуть.